Obchodné podmienky

1) Prevádzkovateľ internetového portálu

Fakturačná adresa:
Molchem s.r.o.
Pri sýpke 12
071 01 Michalovce
IČO: 47 427 507
DIČ: SK2023928214

Korešpondenčná adresa:
Molchem s.r.o.
Na križovatkách 33
821 04 Bratislava

2) Zodpovedná osoba a kontakt

RNDr. Ján Šepelák
email: info@unclearnie.sk
pracovná doba: PO-PI od 8.00 – 18.00

3) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

4) Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

5) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred expedíciou dôkladne vyskúšaný. Uschovajte si prosím účtovný doklad ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatnenia záruky sa spojte s autorizovaným predajcom resp. servisom.

Výrobok je určený len na súkromné používanie a nie na podnikateľské účely. Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výroby a motor. Nevzťahuje sa na škody spôsobené prepravou, opotrebením, ani na poškodenia krehkých častí, ako sú spínače alebo akumulátory.

Prípadné poškodenia alebo nedostatky zistené už pri kúpe musíte nahlásiť ihneď po vybalení, najneskoršie však do dvoch kalendárnych dní po dátume kúpy. Opravy, ktoré spadajú do obdobia po skončení záručnej doby, si musíte zaplatiť.

Záruka
 1. Predávajúci zodpovedá za vady predanej vecí, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (predovšetkým výrobné vady či vady materiálu).
 2. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým používaním.
 3. U vecí predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena stanovená.
 4. Ak ide o veci používané, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.
Práva zo záruky
 1. Ak ide o závadu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinny za vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe závady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka závady len súčasť veci, výmenu tejto súčasti. Pokial' nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadat' primeranú zľavu z ceny veci, alebo odstúpiť od zmluvy.
 2. Ak ide o závadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť vec riadne používaná bez závady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo odstúpit' od zmluvy. Tieto práva patria tiež kupujúcemu, pokial' ide o závady odstrániteľné, pokiaľ ale kupujúci nemôže pre opätovné závady po oprave alebo pre väčší počet závad vec riadne používať.
 3. Ak ide o iné závady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z ceny veci alebo môže od zmluvy odstúpiť.
 4. Práva zo záruky sa nevzťahujú na nasledovné prípady:
  • ked' bola predaná vec inštalovaná alebo používaná v rozpore s priloženým návodom na obsluhu
  • keď bola predaná vec mechanicky poškodená (napr. vlastnou prepravou)
  • poruchy zavinené nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením (vlhké, prašné, chemicky alebo inak nevhodné prostredie)
  • pokiaľ je vec používaná k inému ako výrobcom určenému účelu
  • závady spôsobené neodborným zásahom, nepovolenými konštrukčnými zmenami alebo opravou vykonanou neoprávnenou osobou (neautorizovaným servisom)
  • poškodenia spôsobené živelnou pohromou alebo inými vonkajšími vplyvmi (napr. vyšším napätím v elektrickej sieti, kolísaním sieťového napätia o viac ako +5 % alebo -10 %)
  • bežné údržby alebo čistenie, zásah do kontroly parametrov výrobku
Záručná doba
 1. Pri predaji spotrebiteľského tovaru trvá dĺžka záručnej doby 24 mesiacov v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
 2. Záručná doba začína plynuť od prevzatia veci kupujúcim.
 3. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za škody až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o uskutočnení opravy a o dobe jej trvania.
 4. Ak dôjde k výmene, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 5. Práva zo zodpovednosti za škody veci, na ktoré platí záručná doba zaniknú, ak nebola uplatnená v záručnej dobe.
 6. V prípade, že sa právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji riadili Obchodným zákonníkom, poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku za kvalitu v dĺžke vyznačenej na prednej strane tohto záručného listu.
Kde sa dá uplatniť reklamácia
 1. Práva zo zodpovednosti za škody uplatní kupujúci u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená alebo na servisnom telefónnom čísle.
 2. Pre úspešné vybavenie reklamácie je nutné preukázať zakúpenie tovaru u predávajúceho.
 3. Záručné opravy je oprávnený vykonávať len autorizovaný servis.

Predĺženie o čas záručnej opravy
Záručná doba sa predlžuje o dobu trvania záručných opráv. To platí aj na vymenené alebo opravené diely. Čas záruky sa vám predlžuje o čas, kedy je tovar v servise na záručnej oprave. Dĺžka záručnej opravy sa počíta odo dňa doručenia vráteného tovaru, do doby, kedy vám bolo oznámené jej vybavenie e-mailom alebo listom s výzvou na prevzatie, najneskôr 30 dní od prijatia tovaru na reklamáciu. Dĺžka záruky na vymenené diely končí v ten istý deň ako záruka na tovar.

Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe veci viažu podl'a zvláštnych predpisov.

6) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

7) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

V zmysle ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci – spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Ak spotrebiteľ tovar (vrátane jeho príslušenstva) poškodí, predávajúci je oprávnený domáhať sa škody v súlade s platnými právnymi predpismi. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť. Tovar zasielajte, prosíme, späť, pokiaľ možno, v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený, vrátane príslušenstva (záručný list, návod na použitie a pod.). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar v prípadoch, kedy vrátený tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do procesu jeho uvedenia do pôvodného stavu.

Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote spolu s tovarom zaslaný:
 1. Vyplnený formulár o vrátení tovaru (Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy).
 2. Originálny doklad o kúpe alebo jeho kópiu.

Tovar spolu s horeuvedenými dokladmi zasielajte na našu korešpondenčnú adresu s textom "Vrátenie tovaru", alebo osobne po telefonickom dohovore. Uvedené doklady musia byť priložené k tovaru.

Molchem s.r.o.
Na križovatkách 33
821 04 Bratislava

Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov, nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z.

8) Doručenie a dodacie podmienky

Osobný odber na korešpondenčnej adrese dodávateľa.
Objednávku je možné vyzdvihnúť odo dňa potvrdenia, že Váš tovar je pripravený na prevzatie. O týchto prípadoch vás budeme informovať elektronickou poštou alebo telefonicky. Objednávky je možné vyzdvihovať v "pracovný čas", mimo túto dobu po dohode. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy v elektronickom obchode. Reklamácia zásielky je možná do 2 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Slovenská pošta
Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 6,00 EUR. Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 10 kg. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď pri výbere spôsoby dopravy a platby.

Kuriérska služba
Tovar je štandardne doručovaný zásielkovou spoločnosťou Toptrans a GLS, doprava vrámci Bratislavy je zdarma (zabezpečuje predávajúci). Cena prepravy vrámci SR, ak nebude uvedené inak, je účtovaná vo výške 10,00 EUR. U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu, pri kúpe cez e-shop sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.

Doručenie do Českej republiky
Doručenie do Českej republiky je možné. Počas nákupu cez eshop prosím zvoľte v druhom kroku „Doprava a platba“ spôsob dopravy: Doručenie do Českej republiky. Takéto doručenie je spoplatnené sumou 12 EUR.

Doručenie do zahraničia je predmetom dohody.

Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí! POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť. Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 7 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

9) Spôsoby úhrady

Spôsoby úhrady možno vyberať pri výbere dopravy.

Prevodom na účet - pri výbere tejto možnosti obdržíte konfirmačný email so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na náš bankový účet.

Platba na dobierku - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.

Platba v hotovosti v súčasnosti nie je možná

10) Reklamácia a reklamačný poriadok

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 7. Obchodných podmienok.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie prosím postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - "korešpondenčná adresa".

Molchem s.r.o.
Na križovatkách 33
821 04 Bratislava

Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť.

Je nevyhnutné, aby bol spolu s tovarom zaslaný:
 1. Originálny doklad o kúpe alebo jeho kópia.
 2. Reklamačný protokol s uvedením popisu závad, dôvodu reklamácie (môže byť aj elektronickou poštou).
Po obdržaní tovaru, od nás v zákonnej lehote 30 dní obdržíte vyjadrenie k reklamácii.

Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

Obchodné podmienky sú platné od 1.4.2016, do odvolania.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok. Váš "Uncle Arnie"
Tovar bol pridaný do košíka
Späť do obchodu
PREJSŤ DO KOŠÍKA